Tradiční čínská medicína  Produkty Joalis a Energy   

POŠTOVNÉ ZDARMA při objednávce zboží nad 1000,- Kč !!! (klikněte)

POŠTOVNÉ ZDARMA NA ŘADU PRODUKTŮ ČÍNSKÉ MEDICÍNY !!!

OSOBNÍ ODBĚR - VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ (klikněte)

Dotazy, objednávky:

tel. 777 957 490

KURKUMOVÝ SPREJ - účinná pomoc proti bolesti, vyzkoušejte!

ANTI - ADIPOSE TEA - čaj na hubnutí podle starodávné receptuy!


TAJEMSTVÍ HAVRANÍHO COPU - padání či předčasné šedivění vlasů.

JERLÍNOVÝ ČAJ - lahodný čaj zaměřený na redukci váhy, cholesterol, hypertenzi, zácpu, hemeroidy, na celkové pročištění a harmonizaci organismu.

MYCODETOX - účinná detoxikace organismu, přírodní antibiotikum, prevence rakoviny a další účinky - čtěte!

MIŠPULNÍKOVÝ SIRUP - sirup proti kašli oblíbený u dětí!


ŠAMPON MYSTICKÉHO MNICHA

BALZÁM DOUTNAJÍCÍ ROKLE - účinná pomoc při hemeroidech, opruzeninách či zapaření - čtěte!

Joalis, produkty Joalis, TCM Bohemia, detoxikace, Joalis Bambi, MUDr. Jonáš, kapky Joalis, produkty energy, regalen, energy kapky, přípravky energy, vironal, renol, gynex, korolen, drags imun, fytomineral, cytosan, stimaral, king kong,


OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatelem tohoto internetového obchodu je:

Petr Riedl - Tradiční čínská medicína VM, IČ: 03706231, DIČ: CZ7910044417, Havlíčkova 1172, 757 01 Valašské Meziříčí, č. účtu: 2700723292/2010, e-mail: info@cinskamedicina-vm.cz, podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Valašské Meziříčí, plátce DPH, (dále jen „prodávající“),

Zákazníkem tohoto e-shopu je registrovaná nebo neregistrovaná osoba, která odešle závaznou objednávku, (dále jen „kupující“).

Zboží je prodávajícím dodáváno pouze na území České republiky, kdy smlouvu je možno uzavřít pouze v českém jazyce.

Tyto obchodní podmínky platné a účinné od 1.4.2016 blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím. Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník), neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím tohoto internetového obchodu.

Vzhledem k rychlosti vyřizování objednávek, obvykle není možné tyto stornovat, a proto je kupující povinen pečlivě překontrolovat správnost všech údajů uvedených v objednávce před jejím odesláním. Pro úspěšné vyřízení objednávky je nezbytné, aby kupující v objednávce vyplnil všechny povinné údaje. Tyto údaje jsou prodávajícím využívány výhradně za účelem vyřízení a zaslání objednaného zboží kupujícímu.

Znění těchto obchodních podmínek může prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá z kupních smluv uzavřených před účinností nových obchodních podmínek.

Objednávka odeslaná kupujícím se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy, jejíž obdržení potvrdí prodávající prostřednictvím e-mailu zaslaného kupujícímu. Odesláním objednávky kupující akceptuje nabídku prodávajícího na zboží vložené do košíku internetového obchodu, souhlasí s těmito obchodními podmínkami a činí neodvolatelnou nabídku prodávajícímu na uzavření kupní smlouvy.

Objednávku, která není se souhlasem prodávajícího učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami, je prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.

Prodávající neprodleně po přijetí objednávky kupujícího kupujícímu potvrdí přijetí této objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím při registraci jeho uživatelského účtu nebo v objednávce.

Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí (akceptace) objednávky kupujícího prodávajícím, čímž vznikne prodávajícímu povinnost obstarat a dodat zboží a služby v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami a kupujícímu vznikne povinnost toto zboží a související služby převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

Pro vyloučení pochybností platí, že kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka kupujícího není prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči prodávajícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě kupní smlouvy.

Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před jejím uzavřením.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním a plněním kupní smlouvy jsou hrazeny výlučně kupujícím.

Nebezpečí škody za zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí, avšak vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením celé kupní ceny zboží.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednacím formuláři.

Všechny uvedené ceny jsou smluvní a uvedeny včetně DPH, pokud není uvedeno jinak. Ceny jsou platné ve výši uvedené v internetovém obchodě v okamžiku odeslání objednávky.

S celkovou cenou nákupu, včetně poštovného, se kupující může seznámit před odesláním objednávky.

Práva a povinnosti prodávajícího

Objednané zboží je obvykle vyexpedováno nejpozději do 5 pracovních dnů od potvrzení přijetí objednávky a to prostřednictvím přepravce Česká pošta s.p. k doručení na adresu uvedenou kupujícím.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od smlouvy odstoupit bez jakékoliv sankce, a to v případě nedostatku zboží na skladě, nedohodne-li se s kupujícím na nové dodávce.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu doručení.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně poštovného. S cenou objednaného zboží je kupující seznámen při zobrazení objednávky před jejím odesláním.

Kupující je povinen objednané zboží převzít a při převzetí zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat. Není-li možné zboží prohlédnout při jeho převzetí, je tak kupující povinen učinit neprodleně poté a neprodleně oznámit zjištěné vady prodávajícímu.

V případě, že došlo k poškození zboží při jeho dopravě dopravcem, je kupující povinen s tímto dopravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného zboží a dodané zboží nepřevzít. Je-li poškození způsobené přepravou kupujícím zjištěno až po převzetí zboží, musí kupující ihned, nejpozději však do 24 hodin od doručení, informovat o této skutečnosti prodávajícího e-mailem na adrese info@cinskamedicina-vm.cz.

Zásilky, které se prodávajícímu vrátí jako nevyzvednuté, jsou zasílány kupujícímu znovu jen na jeho vyžádání, a kupující je vždy povinen zaplatit prodávajícímu poštovné za opětovné odeslání.

Kupující může objednávku zrušit pouze před odesláním zboží. V jiném případě je prodávající oprávněn požadovat úhradu nákladů vzniklých v této souvislosti.

Reklamace

Reklamace jsou prodávajícím vyřizovány v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů platných v ČR. Reklamace se vztahuje pouze na zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího.

Kupující je povinen zaslat reklamované zboží na vlastní nebezpečí a náklad na adresu prodávajícího: Petr Riedl - Prodej tradiční čínské medicíny, IČ: 03706231, Havlíčkova 1172, 757 01 Valašské Meziříčí, společně s dokladem o jeho nákupu a popisem, v čem je spatřována vada a jaký způsob vyřízení reklamace kupující upřednostňuje. Kupující je povinen reklamované zboží vhodným způsobem zabalit pro přepravu. Za vznik škody na zboží z důvodu nevhodného obalu odpovídá kupující a nelze na ni uplatnit reklamaci. Reklamované zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím přijato!

Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud:

 • prodávající dodal zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • prodávající dodal zboží, které podléhá rychlé zkáze,
 • kupující porušil originální obal zboží.

 

 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo část objednávky v následujících případech:
  - zboží se již nevyrábí či nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné
  - výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
  - pokud údaje uvedené v registraci nebo v objednávce vzbuzují důvodné pochybnosti a kupující tyto pochybnosti neodstraní či nedoplní.
  - pokud kupující při dodání zboží přepravcem nezaplatí a nepřevezme zboží
 • V těchto případech bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat a bude dohodnut další postup. Pokud Kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratší možné době.
 • Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud je platná cena totožná nebo nižší než-li na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je platná cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající kupujícího o této skutečnosti neprodleně informuje. Kupující může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.
 • Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, která počíná běžet převzetím zboží. Odstoupení od kupní smlouvy se považuje za účinné také tehdy, je-li odstoupení poslední den lhůty odesláno prodávajícímu na následující adresu: info@cinskamedicina-vm.cz. V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.
 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží musí být zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícímu nárokům přepravy příslušného zboží a vhodným způsobem odesláno na tuto adresu Petr Riedl - Prodej tradiční čínské medicíny, Havlíčkova 1172, 757 01 Valašské Meziříčí. Kupující prokáže původ zboží přiložením dokladu o koupi nebo jiným dokumentem, který prokazuje uzavření kupní smlouvy. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.
 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Jestliže však kupující zvolil při objednání zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání, který prodávající na svém internetovém obchodu nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 • Zboží je kupující povinen vrátit v obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení, v původním obalu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se zbožím.
 • Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě takového zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu; zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Dodací podmínky

Objednané zboží je obvykle vyexpedováno nejpozději do 5 pracovních dnů od potvrzení přijetí objednávky a to prostřednictvím přepravce Česká pošta s.p. k doručení na adresu uvedenou kupujícím.

Pokud dojde k situaci, že některé produkty nejsou v uvedeném termínu dostupné, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat a dohodneme náhradní řešení k Vaší plné spokojenosti.

K ceně objednaného zboží je připočítáno poštovné.

Poštovné je účtováno takto:


POŠTOVNÉ ZDARMA !!! - u objednávky zboží převyšující částku 1.000,- Kč

 • podmínkou je platba předem na účet prodávajícího (na Váš e-mail bude předem zaslána faktura s údaji pro platbu - o doručení e-mailu budete vyrozuměni prostřednictvím sms na Vámi uvedené telefonní číslo)
 • v případě platby dobírkou bude účtováno 40,- Kč

POŠTOVNÉ ZDARMA !!! - u objednávky zboží převyšující částku 1.500,- Kč

 • možnost platby předem na účet prodávajícího (na Váš e-mail bude předem zaslána faktura s údaji pro platbu - o doručení e-mailu budete vyrozuměni prostřednictvím sms na Vámi uvedené telefonní číslo)
 • možnost platby dobírkou
UPOZORNĚNÍ - při odběru více jak 3 kusů slzovky se na toto zboží nevztahuje POŠTOVNÉ ZDARMA při odběru zboží za více než 1.000,- Kč, respektive 1.500,- Kč dle obchodních podmínek! Poštovné dle platného ceníku České pošty, s.p. níže.

OSOBNÍ ODBĚR - na adrese Valašské Meziříčí, ul. Havlíčkova 1172 po telefonické domluvě na tel. 777957490 (doporučujeme provést objednávku přes náš e-shop a do poznámky uvést "osobní odběr" z důvodu rezervace zboží !)


V ostatních případech je poštovné účtováno takto:
Doporučené psaní

Výška zásilky nesmí přesáhnout 5 cm s maximální hmotností do 2 kg, vhodné např. při zasílání bylinných kuliček wan, kapek či tablet Joalis, léčivých náplastí apod..


U zásilek do 100 g váhy:
 • 43,- Kč u „Doporučeného psaní“ a platbě předem na účet prodávajícího (na Váš e-mail bude předem zaslána faktura s údaji pro platbu - o doručení e-mailu budete vyrozuměni prostřednictvím sms na Vámi uvedené telefonní číslo)
 • 83,- Kč u „Doporučeného psaní“ a platbě dobírkou

U zásilek do 0.5 kg váhy:

 • 43,- Kč u „Doporučeného psaní“ a platbě předem na účet prodávajícího (na Váš e-mail bude předem zaslána faktura s údaji pro platbu - o doručení e-mailu budete vyrozuměni prostřednictvím sms na Vámi uvedené telefonní číslo)
 • 83,- Kč u „Doporučeného psaní“ a platbě dobírkou

U zásilek od 0,5 kg do 1 kg váhy:

 • 49,- Kč u „Doporučeného psaní“ a platbě předem na účet prodávajícího (na Váš e-mail bude předem zaslána faktura s údaji pro platbu - o doručení e-mailu budete vyrozuměni prostřednictvím sms na Vámi uvedené telefonní číslo)
 • 89,- Kč u „Doporučeného psaní“ a platbě dobírkou

U zásilek od 1 kg do 2 kg váhy:

 • 55,- Kč u „Doporučeného psaní“ a platbě předem na účet prodávajícího (na Váš e-mail bude předem zaslána faktura s údaji pro platbu - o doručení e-mailu budete vyrozuměni prostřednictvím sms na Vámi uvedené telefonní číslo)
 • 95,- Kč u „Doporučeného psaní“ a platbě dobírkou

 

V případě rozměrnějších zásilek překračujících výšku 5 cm s maximální hmotností do 2 kg, budou zásilky zasílány jako Doporučený balíček :

U zásilek do 0.5 kg váhy:

 • 72,- Kč u „Doporučeného balíčku“ a platbě předem na účet prodávajícího (na Váš e-mail bude předem zaslána faktura s údaji pro platbu - o doručení e-mailu budete vyrozuměni prostřednictvím sms na Vámi uvedené telefonní číslo)
 • 112,- Kč u „Doporučeného balíčku“ a platbě dobírkou

U zásilek od 0,5 kg do 1 kg váhy:

 • 77,- Kč u „Doporučeného balíčku“ a platbě předem na účet prodávajícího (na Váš e-mail bude předem zaslána faktura s údaji pro platbu - o doručení e-mailu budete vyrozuměni prostřednictvím sms na Vámi uvedené telefonní číslo)
 • 117,- Kč u „Doporučeného balíčku“ a platbě dobírkou

U zásilek od 1 kg do 2 kg váhy:

 • 81,- Kč u „Doporučeného balíčku“ a platbě předem na účet prodávajícího (na Váš e-mail bude předem zaslána faktura s údaji pro platbu - o doručení e-mailu budete vyrozuměni prostřednictvím sms na Vámi uvedené telefonní číslo)
 • 121,- Kč u „Doporučeného balíčku“ a platbě dobírkou

V případě rozměrnějších zásilek překračujících výšku 5 cm s maximální hmotností nad 2 kg, budou zásilky zasílány jako Cenný balík:

U zásilek do 5 kg váhy:

 • 115,- Kč u „Cenného balíku“ a platbě předem na účet prodávajícího (na Váš e-mail bude předem zaslána faktura s údaji pro platbu - o doručení e-mailu budete vyrozuměni prostřednictvím sms na Vámi uvedené telefonní číslo)
 • 155,- Kč u „Cenného balíku“ a platbě dobírkou

U zásilek do 10 kg váhy:

 • 130,- Kč u „Cenného balíku“ a platbě předem na účet prodávajícího (na Váš e-mail bude předem zaslána faktura s údaji pro platbu - o doručení e-mailu budete vyrozuměni prostřednictvím sms na Vámi uvedené telefonní číslo)
 • 170,- Kč u „Cenného balíku“ a platbě dobírkou

POZNÁMKA: Šetříme životní prostředí, a proto faktury zasíláme v elektronické podobě. Pro zobrazení a případný tisk faktury ve formátu PDF klikněte na číslo faktury uvedené v e-mailu, ve kterém Vám zasíláme fakturu v případě platby předem, případně v e-mailu, ve kterém Vás informujeme o tom, že Vámi objednané zboží bylo právě z našeho e-shopu vyexpedováno. V případě, že budete žádat o zaslání faktury v tištěné podobě, toto uveďte v Poznámce v průběhu objednávky, k čemuž budete vyzváni.

Pokud Vám faktura nelze zobrazit, stáhněte si a nainstalujte bezplatný Acrobat Reader.

 

Platební podmínky, forma úhrady

Při zaslání na dobírku je kupující povinen objednané zboží zaplatit dopravci při převzetí zboží.

V případě platby předem bankovním převodem na účet prodávajícího se zboží odesílá teprve po připsání celé kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. V takovém případě jako variabilní symbol uvádějte číslo faktury, která Vám bude zaslána emailem.

Zpracování osobních údajů

Uskutečněním objednávky v internetovém obchodě či jiným způsobem dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možno kdykoliv písemně odvolat, avšak v tomto případě nebude možné zpracovat objednávku a dodat objednané zboží.

Osobní údaje jsou prodávajícím zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail a údaje o uskutečněných nákupech.

Údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Účelem zpracování osobních údajů je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, plnění jednotlivých smluvních povinností, tedy především vyřízení objednávky a dodání zboží a dále plnění účetních a daňových povinností prodávajícího vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

Vybrané údaje jsou poskytovány smluvnímu dopravci prodávajícího, což je nutné pro dodání zboží kupujícímu.

Zpracování osobních údajů probíhá po dobu nezbytnou pro vyřizování objednávek a plnění příslušných smluvních, účetních a daňových povinností prodávajícího.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Prodávající je oprávněn provádět změny obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

Objednávka je po svém potvrzení a případném upřesnění jako uzavřená kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím archivována v elektronické podobě za účelem jejího splnění a další evidence.

Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené kupní smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákonem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Materiály publikované v internetovém obchodě mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

OWYwOT